J-PHONE@¨ vodafone ¨@SoftBank
PHOTO BY SHIN TAKAOKA
Copyright © Shin Takaoka All rights reserved /E-PHOTOCON