MITSUKOSHI&LOUIS VUITTON
PHOTO BY SHIN TAKAOKA
Copyright © Shin Takaoka All rights reserved /E-PHOTOCON